Överlägg

Stadgar

Stadgar för EBDplus.

Kapitel 1 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

1 § Föreningens namn är EBD PLUS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö.

 

2 §  EBD PLUS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. EBD PLUS är en intresseförening för studerande vid Linnéuniversitetet på programmet Enterprising and Business Development. Syftet är att främja kontakten mellan studenterna och näringslivet samt genomföra sociala aktiviteter och aktiviteter som kompletterar utbildningen. Föreningen skall arbeta för en kvalitetshöjning och en vidareutveckling av EBD-utbildningen på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Målet med föreningens verksamhet är att stärka programmets varumärke och studenternas attraktionskraft på ett regionalt samt nationellt plan.

 

Kapitel 2 MEDLEMSKAP

3 § Tillträde till föreningen har studenter som antagits vid programmet Enterprising and Business Development vid Linnéuniversitetet.

 

4 § Medlemmar i föreningen är heders- och ordinarie medlemmar. Utöver dessa har studenter som uppfyller kriterierna i 7 § möjlighet att bli alumnus respektive alumna i föreningen.

 

5 § Ordinarie medlemmar är personer enligt 3 § som har erlagt utav årsmötet fastställd medlemsavgift.

 

6 § Hedersmedlemmar utses av styrelsen då detta anses lämpligt. Hedersmedlemmar kan även utses av föreningens årsmöte, genom nominering från en eller flera medlemmar i föreningen. Till hedersmedlem utses person som på ett förtjänstfullt sätt stött föreningen.

 

7 § De studenter som antagits till årskurs 3, motsvarande termin 5, på programmet Enterprising and Business Development äger rätten att bli alumnmedlem i föreningen.

 

8 § Den enskilda medlemmen har när som helst möjlighet att kontrollera föreningens verksamhet och ekonomiska tillgångar om ej annat anges av stadgan.

 

Kapitel 3 FÖRENINGSMÖTE

9 § Högsta beslutande organ är föreningsmötet. Rådgivande organ och beslutande organ i löpande ärenden är styrelsen. Verkställande organ är styrelsen.

 

10 § Två föreningsmöten hålles per verksamhetsår, ett årsmöte och ett höstmöte. Höstmötet skall hållas innan oktober månads utgång och årsmötet senast den 15 maj. Kallelse skall utgå enligt 12 §.

 

11 § Extra föreningsmöte hålles snarast under pågående verksamhetsår om styrelsen så påfordrar eller minst 1/2 av föreningens medlemmar skriftligen så yrkar. Kallelse skall utgå enligt 12 §.

 

12 § Kallelse till årsmöte skall utgå senast två veckor före utsatt datum via föreningens hemsida samt Facebooksida. Kallelse till övriga föreningsmöten skall utgå senast en vecka före utsatt datum via föreningens hemsida. Kallelsen skall ange tid och plats för mötet samt sista inlämningsdag för motioner.

 

13 § Rösträtt vid föreningsmöte tillkommer alla, vid mötet närvarande medlemmar som kan presentera ett giltigt medlemskap. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

 

14 § För beslutsmässighet krävs att föreningsmötet är behörigt utlyst, eller om stämman enhälligt anser mötet behörigt utlyst.

 

15 § För beslut vid föreningsmöte krävs enkel majoritet, om ej annat anges av stadgan. Omröstning sker öppet såvida inte någon vid föreningsmötet närvarande föredrar att den skall ske sluten. Vid lika röstsiffror har styrelsen utslagsröst, utom vid personval då lotten ska skilja.

 

16 § Höstmötet skall behandla följande:
Godkännande av mötets utlysande och därmed beslutmässighet.
Godkännande av dagordningen
Val av mötesfunktionärer – Justerare tillika rösträknare
Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår
Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse
Val av ledamöter/klassrepresentanter till styrelsen
Behandling av motioner
Godkännande av styrelsens förslag på en person som skall vara sammankallande för valberedningen

 

17 § Årsmötet skall behandla följande:
Godkännande av mötets utlysande och därmed beslutmässighet.
Godkännande av dagordningen.
Val av mötesfunktionärer – Justerare tillika rösträknare
Val av ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare till styrelsen
Behandling av motioner
Val av verksamhetsrevisorer
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

 

18 § Föreningens verksamhetsår löper från 1/6 till 31/5. Föreningens räkenskapsår löper från 1/6 till 31/5. Bokföring skall ske enligt god redovisningssed.

 

19 § Samtliga styrelseledamöter i EBDplus skall vara medlemmar i EBDplus.

 

20 § Motioner angående stadgeändringar samt övriga motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka innan föreningsmöte.

 

21 § Möteshandlingarna skall vara medlemmarna tillgängliga senast dagen före mötesdagen.

Kapitel 4 ORGANISATION OCH STYRELSE

22 § Styrelsens består av:

Ordförande
Ekonomiansvarig
Vice Ordförande/Sekreterare
Ledamot (Klassrepresentant)
Ledamot (Klassrepresentant)
Ledamot (Klassrepresentant)
De tre ledamöterna har även rollen som klassrepresentanter. Varje årskurs i Enterprising & Business Development programmet ska finnas representerad i styrelsen av en klassrepresentant, om möjligt. Om valberedningen (styrelsen) finner det motiverat ska de kunna välja in fler ledamöter – endast under höstmötet. Detta måste godkännas under höstmötet då styrelsen lägger fram sitt förslag och medlemmarna röstar igenom det.

 

23 § Rätt att teckna firma skall tillkomma ordförande och ekonomiansvarig tillsammans.

 

24 § De tre styrelseposterna; ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare väljs på en mandatperiod av ett år. De tre ledamöterna väljs att sitta verksamhetsåret ut i det verksamhetsår de väljs. Under sittande mandatperiod skall styrelseledamot ej vara politiskt aktiv på ett sätt som medvetet strider mot föreningens stadgar. Skulle en styrelseledamot ej fullfölja sitt uppdrag väljes en ny ledamot på närmast i tiden liggande föreningsmöte. Under tiden avsägandet till nyval utser styrelsen en ställföreträdare om så anses behövas. Om en firmatecknare för föreningen avsäger sig sitt uppdrag måste ett extrainkallat föreningsmöte hållas där den nya firmatecknaren väljes. Styrelseledamot som önskar avsäga sig sitt förtroendeuppdrag skall göra detta skriftligen till styrelsen senast tre veckor innan vederbörande lämnar sitt uppdrag, såvida särskilda skäl ej föreligger.

 

25 § Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstsiffror har ordförande utslagsröst. Beslutsrätt äger de närvarande styrelseledamöterna samt de icke närvarande genom att meddela sitt beslut skriftligt. Medlem eller andra intressenter kan adjungeras till styrelsemöte och erhåller då närvaro- och yttranderätt. Adjungering begärs av medlemmen vid frågor som intresserar honom/henne.

 

26 § Medlem som uppsåtligen handlar mot föreningens ändamål eller på annat sätt motverkar föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen i enlighet med av styrelsen utformad praxis. Beslut skall tas med 2/3 majoritet. Medlem har rätt att överklaga vid föreningsmöten.

 

27 § Det åligger styrelsen att:
Bevaka föreningens och dess medlemmars intressen.
Bestämma datum för föreningsmöten.
Förbereda de ärenden som skall behandlas på föreningsmötena.
Verkställa föreningsmötenas beslut.
Presentera en budget för EBD PLUS verksamhetsår under höstmötet.

 

Kapitel 5 VAL OCH VALBEREDNINGEN

28 § Valberedningen skall bestå av en sammankallande plus två representanter så att samtliga årskurser från Enterprising & Business Development-programmet, om möjligt, finns representerade. Den av höstmötet utsedde sammankallande för valberedningen utser resten av valberedningen och dessa skall godkännas av styrelsen senast den sista november (30/11).

 

29 § Valberedningens uppgift är att till årsmötet lämna förslag på lämpliga kandidater till de tre berörda styrelseposterna samt revisorerna. Förslaget skall innehålla endast en kandidat till varje post. Detta förslag skall bifogas i kallelsen till årsmötet. Styrelsen avgör om de själva, eller en valberedning, till höstmötet ska lämna förslag på kandidaterna till styrelseposterna som ledamöter.

 

30 § Det står varje enskild medlem fritt att lämna förslag på motkandidater till styrelseposterna. Motkandidater skall anmäla sin motkandidatur till EBD PLUS styrelse vid föreningsmötets motionsstopp, senast en vecka innan mötet. Styrelsen skall i kallelsen till föreningsmötet informera medlemmarna om sista anmälningsdag för motkandidatur.

 

Kapitel 6 STADGEÄNDRINGAR OCH UPPLÖSNING

31 § Ändring av stadgar kan endast ske på föreningsmöte. Förslag om ändringar av stadgar skall vara angivet i möteshandlingarna. För beslut krävs 2/3 majoritet bland de avlagda rösterna.

 

32 § Beslut om upplösning av föreningen skall ske vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst 2/3 majoritet vid respektive möte. Dessa avgöranden skall även innefatta beslut om disposition av föreningens behållning.

 

Bilaga 1 till EBD PLUS Stadgar angående § 26

Då EBD PLUS-medlem uppsåtligen har handlat mot föreningens ändamål eller på annat sätt motverkat föreningen, kan styrelsen utesluta denna medlem ur föreningen. Det förfarande som EBD PLUS styrelse kommer att följa är:

 

Styrelsen skall bjuda in berörda parter på nästkommande styrelsemöte, där diskussion skall föras om det finns grund för ett eventuellt uteslutande av vederbörande medlem.

 

Efter denna diskussion kommer enbart EBD PLUS styrelse, utan berörda parter, att föra diskussionen vidare för att besluta om uteslutandet är aktuellt eller ej, samt längden av det eventuella uteslutandet.

 

Om det eventuella uteslutandet av medlem gäller styrelseledamot, skall denna ledamot inte närvara under beslutsprocessen, dessutom förlorar denna ledamot sin rösträtt i denna beslutspunkt.

 

Beslutet som fattas angående det eventuella uteslutandet ur EBD PLUS skall omgående meddelas berörda parter.